داوران

.::  دکتر محمد سلطانی فر

.::  دکتر فواد ایزدی

.::  دکتر لیلا نیرومند

.::  دکتر حسن بشیر

.::  دکتر شهناز هاشمی

.::  دکتر حسینی دانا

.::  دکتر سارا محمدپور

.::   دکتر ماندانا صنیعی