نویسنده: سردبیر

3مطلب موجود می باشد.
فصلنامه

شماره اول فصلنامه – شهریور1400


داشتن استقلال و قدرت ذهنی برای هر انسانی یک مزیت خیلی بزرگ است. هر فردی می‌تواند از طریق به انجام رساندن کارها و فعالیت‌ها، قدرت و توانایی…

فصلنامه

شماره دوم فصلنامه – آذر ماه 1400


فصلنامه

شماره سوم فصلنامه – اسفند ماه 1400


کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای…